Thợ thạch Cao Quỳnh Lưu, Nghệ An, Giá làm trần vách thạch cao