Trần Vách thạch cao chống cháy Vĩnh tường, boral, knauf, ei