Báo Gía Tấm Cemboard 2021: Định Nghĩa, Ưu Điểm Và Tính Ứng Dụng