Trần thạch cao khung nổi, Báo giá kèm mẫu tấm thả đẹp 2022